Svensk köttproduktion tillhör de minst klimatpåverkande i världen
Publicerad i Bohusläningen 14 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Replik till Per Anders Jande och Johan Norberg (PN)

1. PN påstår att jag missuppfattat FAO:s statistik – att svenska kött- och mjölkdjur har 70 respektive 44 procent lägre växthusgasutsläpp än det globala snittet – eftersom dessa siffror bara återges på en sida i FAO-rapporten! En något desperat argumentation

2. PN erkänner att FN:s klimatorganisation IPCC anger att endast fem procent av världens växthusgasutsläpp har att göra med idisslarnas metangas. Och pekar på att djurhållningen står för totalt 14,5 procent av utsläppen genom att själva jordarna som används för foderproduktion och bete läcker ut lustgas, metan och koldioxid. Det är korrekt.

3. Men det häpnadsväckande i den nuvarande mediadebatten om djur och klimat är bristen vetenskaplig stringens och biologiska grundinsikter. Kor är inga fossildrivna bilar, de tillhör sedan årmiljoner det ekologiska systemet, liksom alla andra levande organismer inkl vi själva. Den metangas de fiser, rapar, kissar och bajsar ut oxideras till koldioxid som genom fotosyntesen i de gröna växterna fortsätter snurra runt i kretsloppet. Det gäller också läckaget från jordarna av lustgas, metan och koldioxid.
Kornas och hela lantbrukets utsläpp bidrar därför endast till nettoökningen av växthusgaser – och därmed jordens uppvärmning – i den mån fossil energi finns med i växt- och djurproduktionen, som kolbaserad el för att göra konstgödsel till foderodling, maskinkörning på fossil diesel med mera. Ju mer grovfoder, gräs från självgödande (kvävefixerande) vallar på den egna gården som korna äter – som i svensk djurhållning – desto mindre blir alltså deras klimatpåverkan. Att atmosfärens metangashalt har fördubblats beror på fossila metanutsläpp från gruvor, hantering av olja, halvfossila torvmarker mm, inte på kornas idisslande. Det är väl belagt!

4. Jag är inte alls ”köttnationalist”, däremot anser jag mig ha vetenskapligt underlag för att påstå att svensk köttproduktion tillhör de minst klimatpåverkande i världen (se min insändare 8 mars). En köttskatt skulle slå ut det redan dyrare svenska nötköttet – dyrare på grund av bättre miljö och djurhälsa – och släppa loss ännu mer import av i flera avseenden sämre kött. Det är en usel metod – i all synnerhet som köttskatten är ett slag i luften för att lösa problemet med läckande jordar.
PN:s kärnbudskap är att vi behöver bli vegetarianer. Bra, det finns flera goda skäl att dra ner på konsumtion av importerat kött (energi-, areal- och vattenkrävande). Men klimatargument duger inte för detta syfte.

Stefan Edman
Biolog, fd miljösakkunnig i Statsrådsberedningen