Härom dagen kom tankesmedjan Global Utmaning med ett nytt nummer av sin idéskriftserie om ”The Nordic Way”. Jag medarbetar där med en artikel om ”Green growth – will the Nordic countries take the lead?”

Här en sammanfattning i sex korta teser:

1. De nordiska länderna har i många år fört en aktiv och ofta framgångsrik politik för hållbar utveckling (miljö/energi/klimat. Folkligt engagemang, utbildning, gräsrotsdemokrati och hög medvetenhet – inte minst tack vare den unika nordiska folkrörelsemodellen – har bidragit till att skapa förutsättningar för detta.

2. Samtliga länder, med Sverige som ledande, kan redovisa avancerad forskning kring grön teknik respektive ekonomi.

3. Samtliga länder kan även visa exempel på hur forskning lett till kommersialisering av produkter oh tjänster (vatten-, energi- och återvinningsteknik, energieffektivt byggande, logistik mm) för både hemma- och exportmarknad. Danmark är ledande, inte bara i Norden utan också globalt. Den gröna tillväxten har skapat eller vidmakthållit företag och sysselsättning, i många fall lett till ansenliga exportintäkter och sammanfattningsvis bidragit till att stärka välfärden i våra länder.

4. Norden, världens elfte största ekonomiska region har både kompetens, möjligheter och andra goda skäl för att ta ledningen i EU när det gäller grön teknik och grön tillväxt.

5. Politiskt har därför de nordiska regeringarna uttryckt en klar viljeinriktning att bredda och påskynda utvecklingen mot grön tillväxt. Nordens komparativa fördelar – unikt mycket skog och vattenkraft per capita, utmärkta lägen för vindkraft, geotermisk energi, goda förutsättningar för jordbruk och därmed gröna råvaror utöver livsmedel – skall tas tillvara för gemensamma strategier.

6. Norden bör, tillsammans med bl a Tyskland, kunna påverka övriga EU/EES i ambitionerna att öka andelen grön tillväxt. I sin tur betyder det att EU stärker sina möjligheter att bidra till omställning av den globala ekonomiska ordningen i riktning mot en mera hållbar, cirkulär ekonomi