Det är viktigt ur klimat- och hälsoskäl att äta mer grönt och mindre kött. Men rent naturvetenskapligt är diskussionen om kor och klimat i Sverige ofta helt sanslös. Här mina försök att hyfsa den:

1. FN-organet IPCC – som organiserar världens klimatarbete – visar att metangas svarar för ca 5 % av den globala klimatpåverkan. I den siffran inkluderas också den fossila och halvfossila metangasen (från gruvor, permafrostområden, torvmossar mm)

2. Vad bidrar då idisslarna med, korna och fåren – som kissar, rapar och fiser metan?

Så här: Den koldioxid och metangas som de släpper ut bildas i deras kroppar på den mat de har ätit (gräs, spannmål=säd mm). Dessa molekyler snurrar runt i det urgamla naturliga kolkretsloppet och sugs in i de gröna växterna på nytt och på nytt (metanet efter att ha, som man säger, oxiderats till koldioxid). De ger därför i princip inget ”nettotillskott” till den koldioxid som finns uppe atmosfärens växthusskikt – och bidrar därmed i princip inte heller till någon värmeeffekt. Här vill jag dock tillägga en sak: Den enorma mängd boskap=idisslare som mänskligheten skaffat sig de senaste femtio åren – f n ca 4,8 miljarder! – kan innebära att inte all metan hinner oxideras utan virvlas upp till växthusskiktetet där de ger en viss värmeeffekt.

Helt annorlunda är det med det metan som bildas vid förbränning av fossil olja, bensin, kol och naturgas! Detta metan är rent kemiskt samma molekyl. Det avgörande är dock att den är byggd av kolatomer från djur och växter som levde på jorden för miljoner och miljarder år sedan och var i balans med den mängd gröna växter som då existerade. När vi idag tar upp detta kol ur jordskorpan och använder det som bensin och olja i bilar och värmepannor så bildas ett nettoöverskott av koldioxid – eftersom det nu inte finns tillräckligt med gröna växter för att ta upp den i det naturliga kolkretsloppet. Det är i första hand denna ”fossila koldioxid” som värmer jorden idag och ger oss problem.

Tillbaka till korna: Det är alltså inte djuren i sig själva utan de system för uppfödning som i större eller mindre grad gör dem till ”klimatbovar”! Kött blir ett problem när djur uppföds på foder som producerats med fossil energi och som kräver mycket maskin-och traktorkörning. Djur som däremot uppföds med hög andel extensivt bete, ensilage/hö på hemmaproducerat grovfoder har betydligt lägre klimatpåverkan.

Detta borde alla få veta.

Men ko-klimat-kött-debatten blivit väldigt sned, på två sätt:

1. Den har fått folk att tro att man rakt av kan jämföra klimatpåverkan från en ko och en fossildriven bil. Kolets naturliga kretslopp existerar över huvud taget inte i mediadebatten, bl a och troligen därför att journalister tyvärr ofta saknar naturvetenskapliga baskunskaper

2. Den struntar i att det finns stora skillnader i klimatpåverkan mellan kor och kor. Det är galet att t ex jämför svenska naturbetesdjur med kor från ”djurfabriker” i t ex Belgien.

I Sverige 2017 står jordbrukssektorn för 14% av vår totala klimatpåverkan (7,2 miljoner ton av ca 52 miljoner ton) – varav hälften från djurproduktionen. Stora mängder lustgas och metan läcker upp från alla jordar, även vid odling av vegetarisk föda. Källa: Naturvårdsverket

Och så en intressant siffra: Svenska mjölk- och köttdjur har idag lägst klimatpåverkan per kg mjölk/kött i de 28 EU-länderna, främst beroende på att ca 90% av fodret är odlat nära eller på gården Källa: FAO, FNs livsmeddelsorganisation

Jag pläderar i mina böcker, artiklar och föreläsningar för att vi bör minska vår konsumtion av kött – och att det vi konsumerar ska vara baserat på svenska djur! Själva nötköttkonsumtionen har dock legat stilla sedan ca 2010 på ca 25 kg/person, det är kött från svin och kyckling som ökat. Jag anser att vi helt bör sluta äta importkött. Det handlar dels om att stötta den klimatsmartare svenske bonden, dels därför att en tredjedel (!) av den nuvarande globala åkerarealen används för foderproduktion snarare än för direkt föda åt människor. Den trenden ökar alarmerande snabbt! Somliga länder som exporterar kött brottas också med vattenbrist, ett problem som delvis är knutet till köttproduktionen (som kräver mycket vatten i alla led)

I Sverige har vi 400 000 hektar naturbeten som hotar att växa igen om alltfler konsumenter skulle sluta äta produkter från svenska kött- och mjölkdjur. Då hotas vår rikaste biologiska mångfald: Blommor som är helt beroende av kornas bete och tramp; insekter som pollinerar blommorna och fåglar som lever på insekter. Vi skulle också få brist på ”koskit”, naturgödseln vi behöver för att odla den vegetariska mat vi behöver äta mer av. Alternativet skulle bli mer konstgödsel, framställd med fossil energi.

Vad äter vi då, hur ser siffrorna ut idag? Jo, den totala köttkonsumtionen minskar, om än bara lite: 2,2 kg/person år 2017, 1,8 kg/person 2018 (1.1-1.9). Samtidigt ökar andelen svensk köttkonsumtion. Glädjande tycker jag!

Jag hoppas att den trenden speedas upp: Att vår köttimport, idag över 50%, ska minska radikalt och ersättas med kött från svenska gårdar. Vi producerar som sagt klimatsmartast i Europa, vi har bästa djurhälsan i EU, vi har ett suveränt bra klimat och hundratusentals hektar obrukad mark som borde användas för köttproduktion